Algemene Voorwaarden

Tempus Uurwerktechniek algemene servicevoorwaarden versie 6-10-21

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Bereik
Artikel 2 – Offerte
Artikel 3 – Prijs Artikel
Artikel 4 – Overeenkomst
Artikel 5 – Uitbesteding van werk aan derden
Artikel 6 – Levertijd
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Garantie en reclamering
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Verzending
Artikel 12 – Geschillen

1. Bereik
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle service overeenkomsten tussen opdrachtgever en Tempus Uurwerktechniek alsmede op alle offertes van Tempus Uurwerktechniek met betrekking daartoe.
1.2 Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de in- en verkoop van horloges/uurwerken, hierna verder te noemen uurwerk of uurwerken.
1.3 Onder service wordt verstaan het plegen van onderhoud aan, het repareren van, het reviseren van uurwerken en het repareren van stalen banden van uurwerken.
1.4 Een beding dat afwijkt van deze voorwaarden is slechts geldig voorzover dat door Tempus Uurwerktechniek uitdrukkelijk en schriftelijk is geaccepteerd.

2. Offerte
2.1 Een van Tempus Uurwerktechniek uitgegane offerte is vrijblijvend en is geldig tot 30 dagen na datum van de aanbieding.
2.2 Tempus Uurwerktechniek is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het inventariseren van de uit te voeren werkzaamheden en het uitbrengen van een offerte, indien zulks van tevoren met opdrachtgever is overeengekomen.

3. Prijs
3.1 Prijsopgaven zijn vast zo lang de offerte geldig is, tenzij wettelijke maatregelen, BTW tarief en/of valutawijzigingen een aanpassing noodzakelijk maken en/of een leverancier van Tempus Uurwerktechniek tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij particuliere opdrachtge-vers zijn de prijzen inclusief BTW.
3.2 Verzendkosten worden apart in rekening gebracht. Tempus Uurwerktechniek maakt voor verzending gebruik van Mikropakket en Fedex. Het risico van verzending is voor opdrachtgever.

4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtverlening van opdrachtgever en de acceptatie daarvan door Tempus Uurwerktechniek. Een overeenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Tempus Uurwerktechniek met zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever is begonnen nadat een door opdrachtgever verzonden uurwerk door Tempus Uurwerktechniek is ontvangen.
4.2 Indien tussen het uitgaan van de offerte en de aanvaarding van de opdracht het voorwerp van de opdracht is veranderd, heeft Tempus Uurwerktechniek het recht te opdracht te weigeren dan wel te aanvaarden op gewijzigde condities aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever heeft het recht terstond nadat aan hem de gewijzigde condities bekend zijn gemaakt van de voortzetting van de opdracht af te zien tegen vergoeding van de door de Tempus Uurwerktechniek gemaakte kosten.
4.3 Tempus Uurwerktechniek is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het tijdstip waarop de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4.4 Hogere kosten voor Tempus Uurwerktechniek als gevolg van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst zullen aan opdrachtgever worden doorberekend.
4.5 Tempus Uurerktechiek meldt uitdrukkelijk in zijn offerte welke werkzaamheden zullen worden verricht. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Tempus niet meer repareren dan is overeengekomen. Indien meerwerk dreigt te ontstaan door bijvoorbeeld verborgen gebreken zal Tempus Uurwerktechniek dat aan opdrachtgever melden en aan toestemming vragen voor het maken van extra kosten ten behoeve van het extra werk alvorens Tempus Uurwerktechniek deze kosten ten behoeve van dat extra werk mag maken. Omwille van de voortgang is Tempus Uurwerktechniek gerechtigd kleinere extra reparaties ten bedrage van 10 procent van het offertebedrag zonder toestemming van de opdrachtgever uit te voeren op voorwaarde deze achteraf te verantwoorden.

5. Uitbesteding van werk aan derden
5.1 Tempus Uurwerktechniek is gerechtigd om de opdracht dan wel een gedeelte daarvan door een derde te laten uitvoeren mocht dat nodig zijn.

6. Levertijd
6.1 De levertijd gaat in op het laatste tijdstip, dat wil zeggen of op de datum van de overeenkomst, of de datum van ontvangst door Tempus Uurwerktechniek van het voorwerp van de overeenkomst, of op de datum van ontvangst door Tempus Uuwerktechniek van de overeengekomen vooruitbetaling van opdrachtgever.
6.2 Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een levertijd gelden als een fatale termijn.
6.3 De levertijd is gebaseerd op werkomstandigheden zoals die op de datum van de overeenkomst golden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde materialen, onderdelen of diensten van derden. Indien buiten de schuld van Tempus Uurwerktechniek vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van de werkomstandigheden of door niet tijdige levering van tijdig bestelde materialen, onderdelen of diensten van derden, wordt de levertijd zover nodig verlengd.
6.4 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
6.5 De dienst geldt als geleverd wanneer het uurwerk gereed en voor opdrachtgever beschikbaar is en opdrachtgever hiervan door Tempus Uurwerktechniek in kennis is gesteld.

7. Betaling
7.1 De aan Tempus Uurwerktechniek verschuldigde som dient zonder enige aftrek of verrekening te worden voldaan contant bij levering, dan wel vóór levering op een door Tempus Uurwerktechniek aan te wijzen rekening, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
7.2 Bij niet-naleving van de betalingsverplichting is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en heeft Tempus Uurwerktechniek het recht opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.3 Tempus Uurwerktechniek is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Tempus Uurwerktechniek ter zake van de overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten heeft voldaan.
7.4 Tempus Uurwerktechniek is tevens gerechtigd, wanneer opdrachtgever ter zake van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, na het verstrijken van een termijn van 6 maanden nadat de service als geleverd geldt, te verkopen tegen een op dat moment marktconforme prijs. Tempus Uurwerktechniek zal na aftrek van al hetgeen opdrachtgever aan Tempus Uurwerktechniek verschuldigd is een eventueel overschot aan opdrachtgever betalen. Tempus Uurwerktechniek behoudt evenwel het recht een eventueel tekort alsnog bij opdrachtgever op te eisen.
7.5 Nadat betaling volledig door opdrachtgever aan Tempus Uurwerktechniek is voldaan en nadat Tempus Uurwerktechniek de service digitaal aan opdrachtgever als gereed heeft gemeld, zal Tempus Uurwerktechniek het uurwerk binnen vijf dagen nadat de sevice gereed is gemeld retour zenden aan opdrachtgever of opdrachtgever de gelegenheid bieden het uurwerk te komen afhalen.

8. Garantie en Reclamering
8.1 Tempus Uurwerktechniek heeft een inspanningsverplichting en zal die naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op een full service/revisie geeft Tempus Uurwerktechniek twee jaar garantie op het lopen van het uurwerk en dat de nauwkeurigheid valt binnen de specificaties, zoals die door de producent van dat uurwerk worden gehanteerd of tribologisch voor dat uurwerk onder de gegeven externe omstandigheden mogelijk zijn een en ander te rekenen vanaf de factuurdatum. Geen garantie geeft Tempus Uurwerktechniek op een deelreparatie, op waterdichtheid of op vochtschade.
8.2 Opdrachtgever dient zichtbare gebreken onverwijld na ontdekking er van te melden aan Tempus Uurwerktechniek, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van het voorwerp van de overeenkomst van Tempus Uurwerktechniek aan opdrachtgever.
8.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage, wijziging dan wel reparatie door derden of opdrachtgever en elk ander gebruik dan het normale gebruik door opdrachtgever of zijn klanten en de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
8.4 Buiten de garantie vallen tevens materialen, onderdelen en zaken die door of namens opdrachtgever ter bewerking of verwerking aan Tempus Uurwerktechniek zijn verstrekt.
8.5 Breuk van vervangen- of gerepareerde opwindveren valt buiten de garantie. Gevolgschade als gevolg van een na de reparatie gebroken veer valt buiten de garantie. Wijzers die na de reparatie wederom los komen vallen niet onder de garantie. Glasschade valt niet onder de garantie. Breuk of slijtage van kroon / schroef vallen niet onder garantie.
8.6 De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel enig ander gebruik dan het voorziene normale gebruik vallen evenmin onder de garantie.
8.7 Demontage/montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever leiden tot het vervallen van de garantie.
8.8 Bij deelreparaties geeft Tempus Uurwerktechniek geen garantie op het doorlopen van het uurwerk. Geen van de hierbovengenoemde garantiebepalingen zal prevaleren boven de regeling van de aansprakelijkheid.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtgever dient de uurwerken te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies of schade veroorzaakt door brand, diefstal, inbraak, geweld, overval of andere calamiteiten die tot verlies of schade kunnen leiden voor de tijd dat Tempus Uurwerktechniek het uurwerk of de uurwerken waarop de overeenkomst betrekking heeft onder zich heeft.
9.2 Tempus Uurwerktechniek is niet aansprakelijk voor schade aan en verlies van de uurwerken die voorwerp van de overeenkomst zijn tijdens transport, opslag of uitvoering van de overeenkomst.
9.3 Tempus Uurwerktechniek is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
9.4 Tempus Uurwerktechniek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van aansprakelijkheid die opdrachtgever jegens derden lijdt.
9.5 Voor schade die al aanwezig was voor de opdracht is Tempus Uurwerktechniek niet aansprakelijk.
9.6 Geclaimde reparatiebeschadigingen worden niet kosteloos gerepareerd indien er bij de aanmelding van het uurwerk geen duidelijke en goede foto’s zijn meegezonden waaruit overtuigend blijkt dat die schade voor de uitvoering van de opdracht niet aanwezig was.
9.7 Indien een uurwerkreparatie wordt geannuleerd, zal het uurwerk in beginsel zoveel als mogelijk in de originele staat worden geretourneerd mocht dat nog mogelijk zijn.
9.8 Soms is in het belang van het reparatieonderzoek niet te vermijden dat onderdelen worden verwijderd. Dat kan tot gevolg hebben dat bij annulering van de opdracht het uurwerk niet meer in originele staat kan worden teruggebracht.
9.9 De aansprakelijkheid van Tempus Uurwerktechniek is beperkt tot aan het reparatiebedrag dat voor een opdracht is overeengekomen. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Tempus te allen tijde beperkt tot een maximum van € 1000,00.

10. Overmacht
10.1 Overmacht geeft Tempus Uurwerktechniek het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten tot aan het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan de andere partij.
10.2 Tempus Uurwerktechniek is gerechtigd het reeds gepresteerde te factureren en opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

11. Verzending
11.1 Verzendingen naar en van Tempus Uurwerktechniek komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook als Tempus Uurwerktechniek de verzending regelt, wordt dat geacht te zijn geschied in opdracht van de opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt te allen tijde zelf voor een afdoende verzekering.
11.2 Voor verzending maakt Tempus uurwerktechniek gebruik van FedEx en Mikropakket.

12. Geschillen
12.1 Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en offertes waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Tempus Uurwerktechniek gevestigd is.

Gecertificeerde horlogemakers

Beveiligd transport

Twee jaar garantie op full service

Enkel op afspraak

Contact

Korteling 8,
1679VH Midwoud,
The Netherlands

Open in Google Maps

+31 06 42 96 02 91

Algemene voorwaarden

Reviews

Tempus Uurwerktechniek
Tempus Uurwerktechniek
6 Google recensies
NLWatch Luxury watches
NLWatch Luxury watches
14/04/2021
Prima service en goede kwaliteit. En een goede kop koffie. Een aanrader!
Lees verder
Denise S
Denise S
10/04/2021
Mijn horloge voor revisie bij Jasper en Mark gebracht. Naast een goede prijs zijn ze heel erg snel (horloge na 2 weken terug) en service gericht. Waar je bij bent openen ze je horloge en krijg je uitleg. Gedurende de revisie werd ik middels foto’s en filmpjes op de hoogte gehouden van de voortgang. Horloge kwam als nieuw terug! Echt een aanrader!
Lees verder
Jelmer Zuidema
Jelmer Zuidema
12/03/2021
Meekijken terwijl die gasten je horloge openmaken - dat is goud. Professioneel, behulpzaam en enorm snel. Aanrader!
Lees verder
M. Volker
M. Volker
09/02/2021
Mark en Jasper zijn gewoon eerlijke vakmensen. Ik heb verschillende goede ervaringen met Tempus. Hun prijsopgaven zijn vooraf duidelijk en als de werkelijke kosten meevallen, dan vertellen ze dat gewoon eerlijk.
Lees verder
harry harig
harry harig
02/02/2021
Ik ken Mark en Jasper al vier jaar en heb alleen zeer goede ervaringen met hen. Ze hebben mijn Datejust en GMT perfect geserviced. Ik zou geen andere horlogemakers willen.
Lees verder
karin dijksman
karin dijksman
02/02/2021
Goede service.
Lees verder

Contact

Korteling 8,
1679VH Midwoud,
The Netherlands

Open in Google Maps

+31 06 42 96 02 91

nl_NL